Diskusia k článku
29 dní
Android Chrome
Plati, aj ked nie som zakaznikom Orange?
29 dní
Android Chrome
2. Podmienky účasti
Do Hry sa môže zapojiť každý zákazník spoločnosti Orange,
ktorý splní podmienky uvedené nižšie a nie je žiadnym usta-
novením týchto Pravidiel vylúčený z Hry. Do Hry sa nemôžu
zapojiť (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere ob-
dobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Orange a  ich
blízke osoby, (ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na zá-
klade osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Orange
vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pra-
covnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych
zástupcov) k  takýmto fyzickým alebo právnickým osobám
a ich blízke osoby, (iii) vlastníci a/alebo osoby v pracovnom
pomere alebo v  pomere obdobnom pracovnému pomeru
k  spoločnostiam a  reklamným a  promo agentúram, spo-
jeným s touto Hrou a ich blízkych osôb, (iv) ostatné osoby,
ktoré sa akoukoľvek formou podieľajú na zabezpečení a re-
alizácii tejto Hry. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle
§ 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Hráči svojím
zapojením do Hry niektorým z nižšie uvedených spôsobov
prejavia súhlas s Pravidlami a podmienkami Hry a zároveň
vyhlasujú, že boli s ich celým obsahom riadne oboznámení
a zaväzujú sa ich riadne plniť a dodržiavať.
Na pridanie príspevku musíte byť prihlásený.
Najnovšie príspevky
 
Copyright ©2019 - Fony.sk - webmaster - Valid XHTML 1.0 Transitional - Valid CSS - Atom - RSS - ISSN 1336-7188